Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Smluvní podmínky při poskytování služeb portálu www.printgate.cz

 

1    Úvodní ustanovení

1.1        Provozovatelem webových stránek www.printgate.cz je společnost PRINT 09 s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku a vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26857.

1.2        Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti PRINT 09, s.r.o. při provozování webových stránek www.printgate.cz, jakož i práva a povinnosti třetích osob, které si prostřednictvím webových stránek www.printgate.cz (dále jen „webové stránky“) objednají dodávku nabízených produktů.

1.3        Dodavatel je plátcem DPH a je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění.

 

2    Kontakty

2.1        webové stránky: www.printgate.cz

2.2        Na níže uvedeném webchatu budou odpovídány dotazy zákazníků v pracovní dny od 8.00 do 15:30 hodin.

2.3        Elektronická adresa pro komunikaci: email: eshop@printgate.cz

2.4        Písemná korespondence: PRINT 09, s.r.o., Jozífova 485, 533 45 Opatovice nad Labem

 

3    Vytvoření objednávky

3.1        Zákazník vytvoří Objednávku tak, že na Webových stránkách zvolí Produkt, který si chce objednat.

3.2    Zákazník bude poté vyzván, aby se přihlásil ke svému účtu, nebo aby si účet vytvořil. Z důvodu anonymizace údajů Zákazníka je vytvoření účtu k objednávce třeba, neboť Zákazník je poté veden již jen pod svým přihlašovacím jménem.

3.3    Zákazník vytvoří účet zadáním svého jména, příjmení, přihlašovacího jména, hesla a e-mailové adresy. Zákazník je rovněž povinen vyplnit svoji adresu.

3.4    Po vytvoření nebo přihlášení k účtu Zákazník nastaví parametry Produktu a ve svém účtu Produkt uloží. Poté je automaticky přesměrován do košíku k objednávce Produktu, avšak může se vrátit k vytvoření dalšího Produktu a do košíku poté přidávat další Produkty.

3.5    V prvním kroku objednávky „Můj košík“ je Zákazníkovi zobrazen košík, tedy objednávané Produkty a jejich cena. Cena je uvedena včetně DPH.

3.6    Ve druhém kroku objednávky „Doprava a platba“ Zákazník zvolí způsob doručení, a to buď osobní odběr na adrese: PRINT 09, s.r.o., Jozífova 485, 533 45 Opatovice nad Labem (dále jen „odběrné místo“) nebo doručení prostřednictvím dopravců Zásilkovna nebo PPL. Zákazník zvolí způsob platby nebo je mu způsob platby zobrazen. Zvolil-li Zákazník jako způsob dopravy „osobní odběr“ je možná platba online platební kartou nebo platba převodem na bankovní účet, platba v hotovosti v tomto případě není možná. V případě, že Zákazník zvolil jako způsob dopravy Zásilkovna nebo PPL zaplatí objednávku online platební kartou nebo převodem na bankovní účet.

3.7    Ve třetím kroku objednávky je Zákazník vyzván, aby vyplnil své fakturační a dodací údaje.

3.8    Ve čtvrtém kroku objednávky je Zákazník vyzván, aby vyslovil souhlas s Obchodními podmínkami zaškrtnutím políčka. Pokud Zákazník s Obchodními podmínkami souhlasí, může objednávku potvrdit a tím Produkt závazně objednat. To učiní kliknutím na pole „Objednat“. Kliknutím na pole „Objednat“ je mezi Zákazníkem a Dodavatelem uzavřena Smlouva, na základě, které se Dodavatel zavazuje k dodání objednaného Produktu a Zákazník se zavazuje k úhradě Ceny.

3.9    V pátém kroku objednávky „Objednávka byla odeslána“ se Zákazníkovi zobrazí potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky je Zákazníkovi zároveň zasláno na jeho e-mailovou adresu.

3.10  Zákazník prohlašuje, že data předaná Dodavateli k výrobě Produktu získal a užívá v souladu s právním řádem České republiky, zejména že takovýmto užitím dat neporušuje autorská práva jiné osoby.

 

4       Uzavření smlouvy

4.1    Postup při objednání Produktu:

             - Zákazník si vybere Produkt.

             - Zákazník si nadefinuje Produkt – počty kusů apod.

             - Zákazník dokončí Objednávku. Objednávka odeslaná Dodavateli je pro Zákazníka již závazná.

             - Zákazník si vybere způsob Dopravy a Platby.

             - Zákazník zadá fakturační údaje.

             - Zákazník potvrdí správnost a úplnost Objednávky, obdrženou fakturu zaplatí. Po zaplacení faktury se vybraný produkt začne vyrábět, termín dodání je deklarován od data připsání kupní ceny na účet Dodavatele.

4.2    Dodavatel pro informaci potvrdí přijetí Objednávky na e-mailovou adresu Zákazníka.

4.3    Odesláním Objednávky je mezi Dodavatelem a Zákazníkem uzavřena Smlouva. Smlouva je smlouvou o dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

4.4    Dodavatel se Smlouvou zavazuje pro Zákazníka řádně provést dílo spočívající ve výrobě a dodání objednaného Produktu či více Produktů.

4.5    Zákazník se Smlouvou zavazuje uhradit Dodavateli za výrobu a dodání Produktu/Produktů sjednanou Cenu a Produkt/Produkty převzít.

4.6    Smlouva o dílo uzavřená mezi Dodavatelem a Zákazníkem se řídí těmito Obchodními podmínkami a ustanoveními Občanského zákoníku, nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak.

4.7    Dodavatel má právo od Smlouvy odstoupit do 5 dnů od doručení Objednávky, a to v případě, že Zákazníkem objednaný Produkt a/nebo jeho obsah se příčí zákonu, dobrým mravům a/nebo slušnosti. Dodavatel je zejména oprávněn od Smlouvy odstoupit, a tedy není povinen Produkt Zákazníkovi dodat, pokud by zveřejněním Produktu mohlo dojít ke spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu. Dodavatel zašle odstoupení od Smlouvy zákazníkovi do 5 dnů od doručení Objednávky na jeho e-mailovou adresu a rovněž na adresu jeho bydliště. V případě, že již Zákazník uhradil Cenu Produktu, je Dodavatel povinen mu ji vrátit nejpozději do 5 dnů od odeslání odstoupení od Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší.

 

5       Úhrada Ceny a dodání Produktu

5.1    Cena Objednávky bude stanovena dle ceníku uveřejněného na Webových stránkách. Cena Objednávky se skládá z ceny objednaných Produktů a z ceny dodání Produktů. Ceny uvedené v ceníku a rovněž i Cena objednávky jsou uvedeny včetně DPH.

5.2    Cena Objednávky bude Zákazníkovi vypočítána a zobrazena na Webových stránkách před dokončením Objednávky. Potvrzením Objednávky Zákazník vyslovuje s Cenou souhlas a zavazuje se ji uhradit.

5.3    Zákazník může jako způsob dodání zvolit osobní odběr, nebo dodání přepravní společností Zásilkovna nebo PPL.

5.4    Zvolí-li Zákazník jako způsob dodání osobní odběr, Objednávka bude připravena k vyzvednutí na odběrném místě do 14 pracovních dnů po odeslání Objednávky. Osobní odběr lze uskutečnit v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin. O tom, že Objednávka je připravena k převzetí, bude Zákazník informován na jeho e-mailovou adresu a po obdržení této informace je povinen si Objednávku nejpozději do 14 kalendářních dnů převzít. Nepřevezme-li si Zákazník Objednávku (Produkt) v této lhůtě, je povinen uhradit Dodavateli poplatek za uskladnění Produktu ve výši 0,5 % (slovy: žádná celá pět desetin procenta) z ceny Produktu za každý i započatý den uskladnění Produktu.

5.5    Zákazník může jako způsob dodání zvolit přepravní službu Zásilkovna nebo PPL. V takovém případě mu bude Objednávka dodána společností Zásilkovna s.r.o. nebo PPL CZ s.r.o. a dodání Objednávky se řídí obchodními podmínkami této společnosti. Dodavatel se zavazuje předat Objednávku společnosti PPL CZ s.r.o. k dopravě nejdéle do 14 pracovních dnů od přijetí Objednávky.

5.6    V případě, že je nutné Produkt doručovat opakovaně z důvodů ze strany Zákazníka, pak je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Produktu, popř. náklady spojené s jiným než smluveným způsobem doručení.

5.7    Produkt bude Zákazníkovi předán vždy pouze až po úplném zaplacení ceny.

5.8    Zákazník obdrží daňový doklad (fakturu) při převzetí Objednávky. Neumožňují-li provozní důvody Dodavatele vydat Zákazníkovi daňový doklad (fakturu) při převzetí Objednávky, zašle Dodavatel Zákazníkovi daňový doklad (fakturu) na jeho e-mailovou adresu nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí Objednávky.

 

6       Obecná ustanovení o právech a povinnostech

6.1    Zákazník přistupuje k těmto Obchodním podmínkám a vyslovuje s nimi souhlas okamžikem odeslání své Objednávky prostřednictvím Webových stránek.

6.2    Zákazník se zavazuje uvést v Objednávce pravdivé informace. Zákazník odpovídá Dodavateli za škodu způsobenou uvedením nepravdivých informací v Objednávce.

6.3    Zákazník se zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou potřebnou součinnost za účelem splnění Smlouvy.

 

7       Sdělení před uzavřením Smlouvy a odstoupení od Smlouvy

7.1    Zákazník je oprávněn si zvolit platbu pouze před dodáním Produktu

7.2    Předmětem Smlouvy mezi Zákazníkem a Dodavatelem je vždy jednorázové plnění za předem stanovenou cenu.

7.3    Vzhledem k tomu, že předmětem Smlouvy je dodání produktů, které jsou upravené dle přání Zákazníka, není Zákazník dle § 1837 písm. d) Občanského zákoníku oprávněn od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Právo odstoupit od Smlouvy nemá ani Zákazník, který je Spotřebitelem.

7.4    Nemožnost odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu je dána osobní povahou nabízených Produktů zhotovovaných dle Objednávky Zákazníka tzv. na zakázku, kdy vzhledem k osobní povaze Produktů jsou tyto Produkty dále neprodejné a nevyužitelné osobou od Zákazníka odlišnou.

7.5    Nemožnost odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu bere Zákazník na vědomí, přičemž prohlašuje, že odeslání Objednávky činí po důkladném uvážení.

7.6    Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit, poruší-li Dodavatel Smlouvu podstatným způsobem.

7.7    Zákazník se může se svou stížností obrátit na Dodavatele, a to prostřednictvím e-mailové adresy: eshop@printgate.cz

7.8    Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

7.9    Objednávky jsou archivovány Dodavatelem. Zákazník je oprávněn se obrátit s žádostí o nahlédnutí do jím odeslané Objednávky na Dodavatele prostřednictvím e-mailové adresy eshop@printgate.cz, a to do 1 roku od odeslání Objednávky.

 

8       Odpovědnost za vady

8.1    Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za vady, které měl dodaný Produkt v době převzetí Zákazníkem

8.2    Zákazník je povinen dodaný Produkt při převzetí pečlivě prohlédnout a zkontrolovat. Zjistí-li Zákazník, že má dodaný Produkt vady, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit Dodavateli, a to buď osobně na odběrném místě, nebo písemně na emailové adrese: eshop@printgate.cz.

8.3    K oznámení o vadě Produktu (dále také jen „reklamace“) musí zákazník vyplnit reklamační formulář umístěný za těmito obchodními podmínkami. Vyplněný reklamační formulář musí být předán současně s reklamovaným produktem, resp. zaslán. Reklamovaný produkt, musí být ve stavu, v jakém jej Zákazník obdržel.

8.4    Dodavatel zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu písemné potvrzení o obdržení reklamace nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co obdrží písemnou reklamaci. Je-li reklamace uplatněna Zákazníkem osobně, potvrdí její přijetí na odběrném místě písemně a potvrzení předá na místě Zákazníkovi. V potvrzení bude uvedeno, kdy Zákazník reklamaci uplatnil.

8.5    Neoznámí-li Zákazník vadu bez zbytečného odkladu, nelze práva z vad přiznat.

8.6    Vadou dodaného Produktu není jeho běžné opotřebení nebo jeho mechanické poškození. Reklamaci nelze uplatňovat v záležitostech vkusu a subjektivního vnímání. Dodavatel neodpovídá za vady Produktu způsobené nevhodným zvolením parametrů Zákazníkem.

8.7    Reklamaci je Dodavatel povinen vyřídit nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.

8.8    Ve lhůtě dle bodu 8.7. těchto Obchodních podmínek zašle Dodavatel na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce zprávu, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud Dodavatel reklamaci uzná, je povinen nejpozději do 30 dnů dle žádosti Zákazníka a druhu vady Zákazníkovi dodat nový či opravený Produkt, poskytnout slevu či v případě odstoupení Zákazníka od Smlouvy mu vrátit uhrazenou Cenu. Dodavatel vydá Zákazníkovi písemné potvrzení o vyřízení reklamace, které bude obsahovat datum reklamace, způsob a datum jejího vyřízení a byl-li Produkt opravován, i délku opravy, nejpozději do tří pracovních dnů po vyřízení reklamace.

8.9    Uzná-li Dodavatel reklamaci, uhradí Zákazníkovi cenu dopravy Produktu k reklamaci a zároveň uhradí i dopravu opraveného nebo vyměněného Produktu zpět zákazníkovi. Neuzná-li Dodavatel reklamaci, hradí cenu dopravy Produktu k reklamaci Zákazník. Zákazník si v případě neuznané reklamace může Produkt vyzvednout na odběrném místě nebo požádat o jeho zaslání zpět. V případě, že Zákazník požádá o zaslání Produktu zpět, zašle Dodavatel Produkt zpět zákazníkovi až poté, co Zákazník uhradí cenu dopravy na účet Dodavatele.

8.10  Práva z odpovědnosti za vady se řídí Občanským zákoníkem.

 

9       Záruka

9.1    Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že dodaný Produkt bude způsobilý k použití pro svůj obvyklý účel a že si zachová své obvyklé vlastnosti nejméně po dobu stanovenou v tomto bodu Obchodních podmínek. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Produktu v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Produktu.

9.2    Pozbude-li dodaný Produkt svou způsobilost k užívání pro svůj obvyklý účel nebo své obvyklé vlastnosti v době trvání záruky za jakost, je Zákazník oprávněn Produkt reklamovat, nejdéle však do uplynutí trvání záruky za jakost dle bodu 9.1. těchto Obchodních podmínek.

9.3    Zákazník není oprávněn Produkt reklamovat, pozbyl-li dodaný Produkt svou způsobilost k užívání pro svůj obvyklý účel nebo své obvyklé vlastnosti zaviněním Zákazníka, zejména užíváním v rozporu s obvyklým účelem Produktu.

9.4    Práva ze záruky za jakost uplatní Zákazník reklamací produktu osobně na odběrném místě nebo písemným oznámením adresovaným Dodavateli. Reklamace musí obsahovat popis vytýkaných vad a současně s ním musí být předán, resp. zaslán reklamovaný Produkt.

9.5    Dodavatel zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu potvrzení o obdržení reklamace bez zbytečného odkladu poté, co obdrží písemnou reklamaci. Je-li reklamace uplatněna Zákazníkem osobně, potvrdí její přijetí Dodavatel písemně a potvrzení předá na místě Zákazníkovi.

9.6    Reklamaci je Dodavatel povinen vyřídit nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace. Ustanovení 9.8. a těchto Obchodních podmínek se použije obdobně.

9.7    Práva z odpovědnosti za vady se řídí Občanským zákoníkem.

9.8    Zákazník musí doručit reklamované produkty osobně na adresu: PRINT 09, s.r.o., Jozífova 485, 533 45 Opatovice nad Labem na vlastní náklady.

 

10    Registrace uživatele a ochrana osobních údajů

10.1  Zákazník provede na Webových stránkách svou registraci tak, že vyplní potřebné osobní údaje a vytvoří si svůj zákaznický účet, ve kterém budou tyto údaje uloženy pro potřebu budoucích Objednávek Zákazníka. Dodavatel se při zacházení s údaji zákazníka řídí platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. General Data Protection Regulation. K vytvoření objednávky je nutná registrace zákazníka.

10.2  Dodavatel zpracovává osobní údaje Zákazníků v míře, která je nutná k uzavření a plnění Smlouvy, ke splnění zákonných povinností (zejména daňových a účetních) a za účelem naplnění oprávněných zájmů Dodavatele, tedy ochrany jeho vlastních práv a přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem šetrným k právům Zákazníků a nejsou zpracovávány po dobu delší než 10 let od splnění Smlouvy. Zákazník má právo Dodavatele kdykoli požádat o přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů, výmaz osobních údajů a přenositelnost osobních údajů.

10.3  Právem Zákazníka je rovněž vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Prodávajícího.

10.4  Veškeré žádosti a stížnosti může Zákazník adresovat Dodavateli e-mailem nebo telefonicky.

10.5  Podrobné informace o ochraně osobních údajů ve smyslu článku 13 obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (tzv. GDPR) jsou uvedeny v souboru Informace pro zákazníky dle čl. 13 GDPR o z pracování osobních údajů fyzických osob.

10.6  Zákazník má právo se s případnou stížností ve věci ochrany osobních údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.7  Zákazník dává odesláním Objednávky Dodavateli svolení k výrobě Produktu a jeho vystavení za účelem prezentace provedených zakázek v sídle Dodavatele. Obsahuje-li Produkt autorské dílo, uděluje tímto Zákazník Dodavateli bezúplatně licenci k užití díla výše uvedeným způsobem. Obsahuje-li Produkt podobiznu Zákazníka a dalších osob, Zákazník dává Dodavateli svolení, aby tyto podobizny byly v rámci Produktu výše uvedeným způsobem zveřejněny. Zákazník prohlašuje, že je oprávněn toto svolení poskytnout i za další osoby, jejichž podobizny se v Produktu nacházejí.

10.8  Zákazník je oprávněn licenci a svolení ke zveřejnění podobizny Dodavateli neudělit nebo kdykoli odvolat. Zašle-li Zákazník do jednoho dne po odeslání Objednávky Dodavateli na e-mailovou adresu eshop@printgate.cz, že neuděluje licenci a svolení ke zveřejnění podobizny, bod 10.3. těchto Obchodních podmínek se na něho nevztahuje. Zašle-li Zákazník kdykoli poté Dodavateli na e-mailovou adresu eshop@printgate.cz, že odvolává licenci a svolení ke zveřejnění podobizny, bod 10.3. těchto Obchodních podmínek se na něho přestává vztahovat doručením takové zprávy Dodavateli. V případě, že Dodavatel již vystavil Produkt takového Zákazníka, je povinen vystavování Produktu ihned ukončit.

 

11     Mimosoudní řešení sporů

11.1  Zákazník a Dodavatel se zavazují řešit spory vzniklé mezi nimi ze Smlouvy v první řadě dohodou. Teprve pokud se Dodavateli a Zákazníkovi nepodaří spor vyřešit dohodou, mohou se obrátit na soud.

11.2  Zákazník má rovněž právo obrátit se za účelem mimosoudního řešení sporu mezi Zákazníkem a Dodavatelem ze Smlouvy na subjekt mimosoudního řešení sporů.

11.3  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce.

11.4      Návrh na zahájení mimosoudního řízení může Zákazník podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u Dodavatele poprvé.

 

12     Závěrečná ustanovení

12.1  Práva a povinnosti mezi Zákazníkem a Dodavatelem těmito Obchodními podmínkami ani zvláštní dohodou stran neupravené se řídí českým právním řádem, především Občanským zákoníkem.

12.2  Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 10. 2022

12.3  Dodavatel je oprávněn Obchodní podmínky jednostranně měnit. Smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Zákazníkem se řídí vždy Obchodními podmínkami účinnými a zveřejněnými na Webových stránkách ke dni uzavření Smlouvy.

12.4  Obchodní podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách.

12.5  Zákazníkem nahrané fotografie a soubory budou po době stanovené provozovatelem printgate.cz smazány.

 

V Opatovicích nad Labem dne 1. 11. 2022

PRINT 09 s.r.o.